Bizalom, együttműködés, teljesítmény
A Harmadik évezred pedagógiájaDisszertációTantervHatásvizsgálatPublikációkEredmények országszerteFelsőooktatásVezetőknekPedagógusoknakFejlesztők
2. Táblázatok
3. Felmérő lapok, kérdőívek
4. Kisérleti osztályok 1983-1994
5. A felkészítő tanfolyamot végzett pedagógusok névsora 1989-1993
6. "A HKT 10 éve" c. konferencia előadásai 1992
Hatásvizsgálat
Hatásvizsgálat
Tanulmányi eredményesség, szocializáció
 

A hatásvizsgálatot 20 évvel ezelőtt adta ki alapítványunk. Felépítése, módszertana, eredményessége ma is megállja a helyét. Olyan komplex társadalomelméleti kontextusban reflektál a pedagógiai folyamatokra, amelyek csak az Uniós követelmények megfogalmazásával, a PISA vizsgálatok egyértelmű jelzéseinek feldolgozása után pár évvel ezelőtt kezdtek teret nyerni a hazai neveléstudományban.

Idézet a következtetések fejezetből: "Titkos reményünket, hogy a program a társadalmi háttértől függetlenül fejti ki hatását, a vizsgálat nem igazolta. Ma már látjuk, hogy ez az iskolaprogramok által megkerülhetetlen determinációkat hordoz mind a teljesítmény mind a lehetséges életpályák irányában.

Az iskola intellektuális és szocializációs funkcióinak teljesebb betöltéséhez azonban jelentős tartalékokat tártunk föl, amelyeket a szervezet fejlesztése,  humanizálása, rugalmasabbá tétele stb.  szabadíthat föl. Kimutattuk, hogy az iskolákban működtetett ellentmondásos szabály- és normarendszerek a társadalmi szegregáció hatását föl tudják erősíteni, de képesek lehetnek ennek korrekciójára is. A szabályrendszerek átalakítása, bizonyos szervezeti-strukturális merevség feloldása, viszonylag kis költségvonzattal, relatíve övid idő alatt, jelentős eredményeket hozhatna iskoláinkban.       

A pszichológiai kutatások eredményeinek felhasználása az iskolák rejtett tantervének "átírásában" ma még nem szükségszerű. (1994 tájékán, amikor a tanulmány készült, nem volt erre igény). Anélkül is fenntartható az iskoláztatás jelenlegi szintje, hogy a problémák gyökereinek a feltárása megtörtént volna. A pedagógia tudomány fejlettségi szintje nem követeli meg a mélyebb folyamatok hosszú távú tervezését. Magyarországon ma még nem lehet előre látni, társadalmat "tervezni", csak tűzoltó munkát végezni. Az ilyen típusú fejlesztésekhez pedig évtizedekre szóló stabilitás volna az alapfeltétel. Sajátos kulturális közegünkben a program éppen ezért talál nehezen utat magának."
 
 

Kiadó: Humanisztikus Iskola Alapítvány, Budapest, Megyeri u. 20/B.
1994. augusztus 20.
ISBN 963 04 4596 4

A könyv tartalma szabadon idézhető.
Kéretik alkalmazni a tudományos kutatásokra érvényes szerzői jogvédelem szabályait!

 

 

TARTALOM
 
Bevezető                                                       6
 1. A HKT program társadalomlélektani indokoltsága  8
1.1. Az általános iskolák eredményessége
1.1.1. A tanulmányi teljesítmények vizsgálatai 1963-1990.
1.1.2. Szocializációkutatások
2. A HKT program bemutatása                        13
2.1. Elmélet
2.1.1. Az elnevezés
2.1.2. Megkülönbözető jegyek
2.1.3. Fontosabb célkitűzések
2.1.4. Szocializáció az iskolában (BJ-Magyar Judit)

2.2. Technológia                                                                                            18
2.2.1. A tevékenység 
2.2.2. Szervezet
2.2.3. Tér
2.2.4. Idő
2.2.5. Szabályok
2.2.6. Értékelés
2.2.7. A pedagógusok továbbképzése
3. A HKT program története                             24
4. A vizsgálat előzményei                                  26

5. A vizsgálat céljai, munkahipotézisek                27

5.1. A felmérések, a vizsgálat lebonyolítása
5.2. A felhasznált mérőeszközök
5.3. Az értékelés elvei és módszerei
 
6. A kiinduló állapot                                         35
6.1. Felmérési helyszínek: a települések bemutatása (Magyar J.)
6.2. Az osztályok jellemzése
    6.2.1. Szociológiai mutatók szerint (Magyar J.)
    6.2.2. Az osztályfőnökök véleménye alapján
 
7. Eredmények és változások                           38
7.1. Tudásszint (BJ-Magyar J.)
      7.1.1. Tanulmányi átlagok
      7.1.2. Tantárgyi tesztek                                                                                
7.2. A társas helyzet és változása (BJ-Magyar J.)                                              42
7.3. A gyerekek iskolához való viszonya (BJ-Magyar J.)                                     48
7.4. A tanítók gyermekképe (BJ-Magyar J.)                                                         50
7.5. A gyerekek önjellemzése (BJ-Magyar J.)                                                       51
7.6. A szülők a gyerekekről (BJ-Magyar J.)                                                           52
7.7. A gyerekek gondolkozásmódjának változása                                                 54

8. Az összefüggések értelmezése                       57

8.1. Általános összefüggések (BJ-Magyar J.)
8.2. Az osztályok fejlődése
8.3. A kísérleti-kontroll dimenzió
8.4. Szociokultúrális háttér, tanulmányi eredmények, szociometria (BJ-MJ)
8.5. Játékosság és/vagy eredményesség?
8.6. "Munkazaj" az osztályokban

9. A program céljai a vizsgálati eredmények tükrében   65

Zárszó                                                                         68A Harmadik évezred pedagógiájaDisszertációTantervHatásvizsgálatPublikációkEredmények országszerteFelsőooktatásVezetőknekPedagógusoknakFejlesztők